SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich informuje, że zgodnie z decyzją  Europejskiego  Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) o przedłużeniu daty działania moratoriów, dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19,  ponownie oferuje narzędzia pomocowe dla naszych Klientów Indywidualnych (konsumentów) . Bank umożliwia Kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa COVID – 19 zastosowanie zawieszenia spłaty rat kredytu .

Rozwiązanie przeznaczone jest dla klientów indywidualnych którzy:

- dotąd nie skorzystali z rozwiązań pomocowych w ramach moratoriów przygotowanych w oparciu o Wytyczne EBA,

- wcześniej skorzystali z moratoriów w oparciu o Wytyczne EBA z zastrzeżeniem, że łączny okres korzystania z rozwiązań nie może przekraczać 9 miesięcy.

Bank, w stosunku do Kredytobiorców, którzy po dniu 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu, umożliwia zawieszenie wykonania umowy kredytu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące . Zgodnie z zapisami ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 na wniosek Kredytobiorcy złożony w Banku na trwałym nośniku,  zawiesza się wykonanie:

1. umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

                    konsumenckim, albo

2. umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie

     hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, albo

3. umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo

     bankowe   – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia  

     23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski można składać do 31 marca 2021 roku.

Wnioski będą rozpatrywane bezpłatnie. Wszelkie działania Banku mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie wniosku, gdyż nie przewiduje się zastosowania rozwiązań automatycznych dla wszystkich Kredytobiorców. Wnioski należy składać  przed terminem wymagalności rat i odsetek.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt  telefoniczny z wybraną placówką Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Kątach Wrocławskich

Druki do pobrania :

Wniosek o odroczenie płatności rat POBIERZ 

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy  POBIERZ

POWRÓT