Zmiany w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 stycznia 2021 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich.

Wprowadzane zmiany Tabeli opłat i prowizji mają bezpośredni związek z trzykrotną decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu stóp procentowych NBP, w tym obniżeniu do historycznie niskiego poziomu 0,1% stopy referencyjnej NBP.

Obniżenie stóp referencyjnych NBP spowodowało spadek stawek referencyjnych oprocentowania lokat i kredytów na rynku międzybankowym WIBOR i WIBID.

Zmiany Tabeli opłat i prowizji dotyczą w szczególności Klientów Instytucjonalnych.

Bank wprowadził dwie zmiany w części dotyczącej Klientów Instytucjonalnych:

  • Dla Klientów posiadających rachunki bieżące i pomocnicze wprowadza się opłatę za przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem bankowości elektronicznej w wysokości 0,25 zł
  • Wprowadza się nowy punkt 30 w brzmieniu „Przeliczenie bilonu w kasie Banku w ilości powyżej 100 szt* dla czynności wpłata gotówkowa (za wpłatę) - 5,5% od kwoty  wpłacanej w bilonie nie mniej niż 20,00 zł”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich wprowadził do swojej oferty nowy produkt dla klientów indywidualnych – Uniwersalny Kredyt Hipoteczny. W związku z tym „Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich” uległa rozszerzeniu o prowizję dotyczącą nowego produktu. Prowizja za udzielenie Uniwersalnego  Kredytu Hipotecznego wynosi jedynie 3,00 %. Kredyt udzielany na dowolny cel na okres nawet do 180 miesięcy. Kwota kredytu  do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, nawet do 500 000,00 zł.

Nowa Tabela dostępna jest w Placówkach Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich oraz na stronie internetowej Banku (www.bskw.pl).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Podstawą zmian w Tabeli opłat i prowizji są Regulaminy prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych oraz Klientów Instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami Regulaminów, jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

Załącznik 1 Informacja o zmianie tabeli opłat i prowizji

Załącznik 2 Tabela opłat i prowizji obowiązująca od 18.01.2021

 

POWRÓT