Finansowanie dopasowane do potrzeb Twojej firmy.

 

Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, nieodnawialny - w okresie udostępnienia i spłaty kredytu jest ewidencjonowany w rachunku kredytowym.

Warunki kredytowania :

 • Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych i towarzystwach leasingowych.
 • Kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu.
 • Kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Minimalna kwota kredytu : 50 000,00 zł.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

 • Kredyt udzielany na okres do 180 miesięcy (15 lat)
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR3M i marży Banku.

Wskaźnikiem referencyjnym jest stawka WIBOR3M, której wysokość ustalana jest na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego kwartał kalendarzowy 

Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie w okresach kwartalnych (kalendarzowych), w zależności od zmiany stawki WIBOR 3 M pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego.

 • Bank probiera prowizję za udzielenie kredytu w wysokości : 1,50% wartości udzielonego kredytu
 • Spłata kredytu w okresie spłaty następuje w ratach obejmujących stałą kwotę kapitału (miesięcznie) i kwotę odsetek (miesięcznie) liczonych od faktycznego zadłużenia.
 • Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

1) hipoteka ustanawiana na rzecz Banku na pierwszym miejscu w księdze wieczystej na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym, należącej/cym do Wnioskodawcy;

2) przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli nieruchomość jest zabudowana);

3) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku/ów u Klienta prowadzonych przez Bank;

4) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową.

 • Bank stawia do dyspozycji Klienta kredyt jednorazowo lub w maksymalnie dwóch transzach.


Zoabcz także:


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT