Czujesz się związany z Naszym Bankiem, chciałbyś mieć wpływ na to co się dzieje w Banku? Nie zwlekaj ZOSTAŃ NASZYM UDZIAŁOWCEM !!!

Członkostwo w Naszym Banku ma charakter ogólnodostępny i dobrowolny. Członkiem Banku Spółdzielczego może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna. Członkowie są właścicielami Banku mając równe prawo głosu, jeden członek - jeden głos.

Warunki przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego:

 • złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 • uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej wynoszącej aktualnie 10,00 zł dla osób fizycznych, a 200 zł dla osób prawnych.
 • wpłata jednego udziału, o wartości 100,00 zł. w przypadku osób fizycznych , lub wpłata 20 udziałów tj. kwotę 2.000 zł. w przypadku osób prawnych.
 • Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.


Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Członek Banku ma prawo:

 • brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 • żądać od Zarządu wydania odpisu obowiązującego Statutu, a ponadto zaznajamiać się z regulaminami wydanymi na podstawie Statutu i protokołami z Walnych zgromadzeń /Zebrań Przedstawicieli/,
 • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały, 
 • przeglądać rejestr członków,
 • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia,
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem. 

Statut Banku 

POWRÓT