Zmiany w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 stycznia 2022 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich.

Wprowadzane zmiany Tabeli opłat i prowizji związane są z wprowadzeniem do oferty nowego produktu dla klientów indywidualnych - usługa BLIK.

Nowa Tabela dostępna jest w Placówkach Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich oraz na stronie internetowej Banku (www.bskw.pl).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Podstawą zmian w Tabeli opłat i prowizji są Regulaminy prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami Regulaminów, jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

POWRÓT