Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że w dniu 28 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 1000 w „Karczmie w Polu” w Pełcznicy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wprowadzenie Sztandaru, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. (Uchwała Nr 01/001/2024).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 26.05.2023 roku.
 7. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
 8. Podjęcie Uchwały Nr 02/001/2024 w sprawie: zmian w Statucie Banku.
 9. Podjęcie Uchwały Nr 03/001/2024 w sprawie: wprowadzenia jednolitej treści Statutu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2023 rok zawierające:
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2023 roku i realizacji funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą,
 • Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2023 rok,
 • Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2023 rok oraz adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Zarządu oraz skuteczności jego działania za 2023 rok,
 • Informację z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny zbiorowej Zarządu jako organu kolegialnego w 2023 rok,
 • Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2023 roku,
 • Informację z oceny Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2023 rok,
 • Informację z oceny adekwatności i skuteczności Procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich procedur i standardów etycznych za 2023 rok,
 • Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
 1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok, sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przedstawienie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2024 rok.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 4. Podjęcie Uchwały Nr 04/001/2024 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2023 rok.
 5. Podjęcie Uchwały Nr 05/001/2024 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2023 rok.
 6. Podjęcie Uchwały Nr 06/001/2024 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2023 rok.
 7. Podjęcie Uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 (Uchwała Nr 07/001/2024, Uchwała Nr 08/001/2024, Uchwała Nr 09/001/2024).
 8. Podjęcie Uchwały Nr 10/001/2024 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
 9. Podjęcie Uchwały Nr 11/001/2024 w sprawie: uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2024 rok.
 10. Podjęcie Uchwały Nr 12/001/2024 w sprawie: przyjęcia „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich”.
 11. Podjęcie Uchwały Nr 13/001/2024 w sprawie: oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2023 roku.
 12. Podjęcie Uchwały Nr 14/001/2024 w sprawie: oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2023 rok.
 13. Podjęcie Uchwały Nr 15/001/2024 w sprawie oceny realizacji zaleceń polustracyjnych wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego sporządzonego przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. w 2023 roku.
 14. Podjęcie Uchwały Nr 16/001/2024 w sprawie: rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego sporządzonego przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r.
 15. Podjęcie Uchwały Nr 17/001/2024 w sprawie: oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
 1. Podjęcie Uchwały Nr 18/001/2024 w sprawie: ustalenia górnej granicy zobowiązań pieniężnych zaciąganych przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
 2. Podjęcie Uchwały Nr 19/001/2024 w sprawie: zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
 3. Podjęcie Uchwały Nr 20/001/2024 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 oraz § 24 ust. 2 i 3 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej obecności, Zebranie Przedstawicieli odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu, po upływie pół godziny od czasu zwołania Zebrania.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że:

 • Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 26.05.2023 roku;
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku;
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2023 rok;
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2023 rok;
 • Projekty wszystkich uchwał wraz z załącznikami na Zebranie Przedstawicieli;
 • Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 • Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 28.06.2024 roku;
 • List polustracyjny Krajowej Rady Spółdzielczej,

zostaną wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli we wszystkich Oddziałach Banku.

Dodatkowo na godzinę przed rozpoczęciem obrad, wszystkie wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w miejscu obrad.           

Z upoważnienia Zarządu Banku Spółdzielczego

                 w Kątach Wrocławskich

          Prezes Zarządu Marcin Tomaszewicz

POWRÓT