W dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w Pełcznicy w „Karczmie w Polu” odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Katach Wrocławskich.

 

000

001

Poczet sztandarowy tworzyli: Pani Celina Borowska, Pani Katarzyna Sendyka oraz Pan Wojciech Goliński.

Tradycyjnie przed rozpoczęciem Zebrania na salę obrad podczas „Hymnu Spółdzielczości” został wprowadzony Sztandar Banku.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Antoni Gawron. Po raz pierwszy w historii w obradach nie uczestniczył przedstawiciel Banku Zrzeszającego.

002

Od lewej strony Pan Antoni Gawron Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Antoni Gancarz Przewodniczący ZP, Pan Mieczysław Tomczuk Sekretarz ZP

Na przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli wybrano Pana Antoniego Gancarza, natomiast Sekretarzem został Pan Mieczysław Tomczuk. Posiedzenie odbyło się przy frekwencji wynoszącej 67,50%.

003

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierające:

  • Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2017 rok,
  • Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2017 rok,
  • Informację z wyników oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny Zarządu jako organu kolegialnego za 2017 rok,
  • Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2017 roku,
  • Informację z oceny Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2017 rok,
  • Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,

przedstawił jej Przewodniczący Pan Antoni Gawron. Rada Nadzorcza w pełni zrealizowała plan pracy na 2017 rok.

Rada Nadzorcza oceniając Sprawozdanie finansowe Banku za 2017 rok, stwierdziła że informacje finansowe w nim zawarte są zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza również pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017 rok stwierdzając, że informacje finansowe w nim zawarte są zgodne z danymi wykazanymi w Sprawozdaniu finansowym Banku a podane fakty i liczby odpowiadają stanowi rzeczywistemu.

Zgodnie z Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich, Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę odpowiedniości Zarządu oraz jego członków za rok 2017, jednoznacznie ustalając, że wszyscy członkowie Zarządu posiadają kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji zarządczych (wiedza, umiejętności, doświadczenie). Uznała również, że każdy z członków Zarządu ma nieposzlakowaną reputację.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że Zarząd spełnia wszystkie kryteria Banku w zakresie oceny kolegialnej, a działania członków Zarządu nie wpływają negatywnie na reputację Banku. Zarząd ostrożnie i stabilnie zarządzał Bankiem w ocenianym okresie.

004

Dużo miejsca w swoim wystąpieniu Pan Antoni Gawron poświęcił ocenie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2017 roku. Podkreślił ze w ocenianym okresie Bank stosował się, zgodnie z zasadą proporcjonalności i w sposób adekwatny do charakteru i skali prowadzonej działalności, do wymagań Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Katach Wrocławskich.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok. Na zakończenie Pan Antoni Gawron podziękował Zarządowi i pracownikom za uczciwą i sumienną pracę dla dobra bezpieczeństwa Banku i jego Klientów.

005

Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2017 rok przedstawił Pan Stanisław Porębski Członek Komitetu audytu.

W ocenie Rady Nadzorczej w 2017 roku Bank w sposób prawidłowy realizował zasady przyjętej Polityki wynagradzania, która, sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

006

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017 rok przedstawił Prezes Roman Górczyński. „W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, Bank odnotowywał prawidłowe wielkości współczynniki wypłacalności. Zarówno współczynnik kapitału podstawowego Tier I jak i łączny współczynnik kapitałowy przekraczały minimalne poziomy 10,25% dla T1 i 13,25% dla TCR - uwzględniające zalecenia nadzorcze KNF w zakresie wysokości bufora zabezpieczającego. Współczynnik wypłacalności i łączny współczynnik kapitałowy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł  21,14%.

Wzrost skali działalności Banku mierzony sumą bilansową (wzrost o 15,51%), osiągnięty poziom depozytów (215 mln. zł wzrost o 16,31%) oraz wzrost portfela kredytowego o 11,84% uznał za sukces Banku. Uzyskany zysk netto w kwocie 852,2 tys. zł. był skutkiem utworzonych rezerw celowych na kredyty w sytuacji nieregularnej.

Na zakończenie Pan Roman Górczyński w imieniu Zarządu złożył podziękowania Radzie Nadzorczej, pracownikom oraz wszystkim obecnym delegatom.

007

Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2018 rok przedstawił Pan Jacenty Czapor Wiceprezes Zarządu ds. handlowych. Bank zamierza zgodnie z przyjętą Strategia działania na lata 2018-2020 wzmacniać ma realny poziom funduszy własnych, umożliwiających absorbcję poziomu ryzyka wynikającego z zamierzonej skali działalności Banku w 2018 roku. Bank zaplanował utrzymanie łącznego współczynnika kapitałowego (TRC) na koniec kwartałów na poziomie nie mniejszym niż 21,00%.

 

 

008

Wyniki lustracji pełnej przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie za okres 01.10.2014 roku do 30.09.2017 roku, przedstawił Pan Krzysztof Świder Przewodniczący Komitetu audytu.

„Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji, Krajowa Rada Spółdzielcza pozytywnie ocenia całokształt działalności Banku za okres badany.”

 

 

009

Zgodnie z Procedurę dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło reputację i kwalifikacje każdego członka Rady Nadzorczej z ich działalności w 2017 roku. Również pozytywnie została oceniona Rada Nadzorcza jako organ kolegialny za 2017 rok, a sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym zostało przyjęte jednogłośnie.

010

Przed podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, Członek Komitetu audytu Pan Grzegorz Mitek przedstawił Sprawozdanie niezależnego Biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Stwierdził, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31.12.2017 r., oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

011

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie zatwierdziło Sprawozdanie finansowe Banku za 2017 rok, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017 rok, oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu. Po raz ostatni przedstawiciele udzielili absolutorium  Pani Alicji Gałązce Wiceprezesowi Zarządu ds. kredytowych, która 29.września 2017 roku przeszła na emeryturę.

012

Przedstawiciele z zadowoleniem podzielili nadwyżkę bilansową za 2017 rok uwzględniającą wypłatę dywidendy dla członków Banku.

013

Zmiany do Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich przedstawił Pan Marcin Tomaszewicz Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych. „Zmiany w Regulaminie są wynikiem wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która zobligowała m.in. banki do powołania Komitetów audytu.”

014

O godz. 14.30 Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Pan Antoni Gancarz zamknął obrady i wydał komendę „Sztandar wyprowadzić”.

015

Obrady Zebrania Przedstawicieli były protokołowane przez Panią Ewę Kamińską oraz Panią Katarzynę Sendyka.

POWRÓT