Zmiany w " Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych." od 19 kwietnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich wprowadza zmiany do "Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.".

 

Wprowadzone zmiany podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank BPS za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Dodatkowo w treści regulaminów wprowadzono inne zmiany redakcyjne i porządkowe m.in. doprecyzowano zapisy dotyczące reklamacji, w tym terminy rozpatrywania zgłoszeń w odniesieniu do nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

Powyższą informację przekazujemy Państwu stosownie do zapisu par. 116 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych. W przypadku nieakceptowania zmian mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy rachunku w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji. W przypadku nie złożenia wypowiedzenia w tym terminie, zmiany obowiązują od dnia następującego po upływie ww. 14-dniowego terminu.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich

 
 

POWRÓT